Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3355Z Karcino – Kołobrzeg na odcinku Karcino – Głowaczewo, od początku miejscowości Karcino do przejazdu kolejowego w miejscowości Głowaczewo, ok. 4,3 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, Gryfitów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48943528810 , fax. +48943528810
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
  Gryfitów 8
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48943528810, fax. +48943528810
  REGON: 33098087900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.kolobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3355Z Karcino – Kołobrzeg na odcinku Karcino – Głowaczewo, od początku miejscowości Karcino do przejazdu kolejowego w miejscowości Głowaczewo, ok. 4,3 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3355Z Karcino – Kołobrzeg na odcinku Karcino – Głowaczewo, od początku miejscowości Karcino do przejazdu kolejowego w miejscowości Głowaczewo, około 4,3 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz wraz z załącznikiem – wykaz usług do oceny w kryterium „Doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej”; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. UWAGA: Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ). UWAGA: Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale. 6) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawcom (jeżeli są znane). UWAGA: W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach