Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie gm. Jabłonna, w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przedmiotowego przejścia dla pieszych

Powiat Legionowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 840 872 , fax. 227 742 551
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Legionowski
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 227 840 872, fax. 227 742 551
  REGON: 13269858000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie gm. Jabłonna, w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przedmiotowego przejścia dla pieszych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie gm. Jabłonna, w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przedmiotowego przejścia dla pieszych. 2. Zakres prac projektowych obejmuje: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: map do celów opiniodawczych lub w razie konieczności aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej. Opracowaną koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty przebudowy przejścia dla pieszych, oraz usunięcia ewentualnych kolizji, 3) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego przebudowy przejścia dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 5 egzemplarzy, 4) należy uwzględnić założenia projektowe: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza „Z”, c) wyniesienie istniejącego przejścia dla pieszych (długość ok. 14m), d) budowa nowego chodnika na skrzyżowaniu o pow. ok. 30 m2, e) przebudowa ok. 60 m2 chodnika (wymiana kostki brukowej i krawężników na nowe), f) umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. ok. 20 mb balustrad dla pieszych, g) oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej, h) doświetlenie przejścia dla pieszych. 5) przedmiar robót dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 2 egzemplarze, 6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 2 egzemplarze, 7) kosztorys inwestorski dotyczący przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 2 egzemplarze, 8) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dotyczącego przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 4 egzemplarzy, 9) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dotyczącą przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 4 egzemplarzy, 10) uzyskanie warunków technicznych od Zakładu Energetycznego w Legionowie ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo lub odpowiedniego urzędu gminy/miasta, dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, 11) w razie konieczności przygotowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 12) zgłoszenie robót budowlanych do organu architektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiatowym w Legionowie na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 3. Dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej wektorowej np. w formacie dwg lub ath na płycie CD. 4. Dokumentacja posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 6. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 7. Ze względu na zamiar publicznego ujawniania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu. 8. W razie zachodzących potrzeb Wykonawca zobowiązuje się do odbycia trzech wizyt na budowie w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestorskiego w zakresie sprawowania nadzoru. 9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z art. 39 ust. 6 lub 6 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.). 10. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i okres rękojmi wynosi 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres związania ofertą, zostanie odrzucona. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału. 7. Zamawiający dopuszcza załączenie oryginału wadium wniesionego w formie gwarancji do oferty (nie zszyte z ofertą) lub złożone w oddzielnej kopercie razem z ofertą. 8. Zamawiający dopuszcza także, złożenie gwarancji wadialnej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym drogą elektroniczną na adres: przetargi@powiat-legionowski.pl lub zpu@powiat-legionowski.pl. 9. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: - dane podmiotu udostępniającego zasób, - dane podmiotu przyjmującego zasób, - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach