Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze” w Tczewie

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 83100 Tczew, ul. Czatkowska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 316 466 , fax. 585 315 729
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Czatkowska
  83100 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 585 316 466, fax. 585 315 729
  REGON: 19004761700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuktczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze” w Tczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na osiedlu Zatorze w Tczewie, w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Kruczej, Półwiejskiej, Młyńskiej, Wilczej, Prostej, Św. Elżbiety, odcinka ul. Kolejowej oraz projektu budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Kanału Młyńskiego. Zakres podlegający opracowaniu projektowemu: Projekt przebudowy ulicy Kruczej, Półwiejskiej, Młyńskiej, Wilczej, Prostej, Św. Elżbiety, odcinka ul. Kolejowej oraz projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Młyńskiego (branża drogowa, sanitarna, energetyczna, oświetlenie, kanalizacja teletechniczna - kanał technologiczny, sieć monitoringu wraz z urządzeniami oraz przebudowa innych niezbędnych instalacji podziemnych). Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy należy wykonać na podstawie/zgodnie z: a) przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), b) miejscowym planem zagospodarowania terenu, c) decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2017 d) decyzją RDOŚ znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.23.2017.MBC.AT.13 z dnia 14.11.2017 r. e) mapą do celów projektowych pozyskaną przez wykonawcę na jego koszt w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego, f) warunkami technicznymi przebudowy i/lub budowy sieci uzbrojenia terenu, warunkami technicznych budowy sieci oświetlenia drogowego, warunkami technicznymi usunięcia kolizji uzyskanymi przez Zamawiającego, zaktualizowanymi przez Wykonawcę g) obowiązującymi normami i przepisami, h) uzyskanymi przez wykonawcę (również na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez zamawiającego) wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami administracyjnymi i sprawdzeniami, i) uzyskanymi przez wykonawcę w zależności od potrzeb wynikami badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia polega na: 1) opracowaniu dokumentacji projektowej zawierającej: a) projekt budowlany wszystkich niezbędnych branż, b) projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych branż z przewidzianym etapowaniem robót, c) projekt stałej organizacji ruchu z przewidzianym etapowaniem robót, d) projekt urządzenia zieleni w obszarze terenu objętego opracowaniem, e) przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże z przewidzianym etapowaniem robót, f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, g) inwentaryzację stanu istniejącego ulic oraz infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, h) projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich przebudowywanych ulic – niezależnie od warunków załączonych przez Zamawiającego, i) mapę do celów projektowych obejmującej cały zakres inwestycji. 2) opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) opracowaniu kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże z przewidzianym etapowaniem robót, 4) opracowaniu zbiorczego zestawienia kosztów, 5) pełnieniu nadzoru autorskiego, 6) uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, decyzji, warunków technicznych od gestorów sieci – niezależnie od uzgodnień i warunków technicznych załączonych do niniejszej SIWZ, 7) przygotowaniu i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót w przypadku przebudowy i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę (ewentualnie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót). Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych, 2) aktualizowanie przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich w okresie udzielonej gwarancji. Aktualizację kosztorysów inwestorskich Wykonawca wykona każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, nie częściej jednak niż raz na 6 miesięcy, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego żądania. Wykonawca niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień/uzupełnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. b) nin. rozdziału. 6)) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: - wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; - dowodów określających czy usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. b) brak podstaw do wykluczenia, tj.: - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 8) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7) lit. b) niniejszego rozdziału: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 10) Dokument/y, o którym/ch mowa w pkt 9) lit. a) winien/winny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 10) stosuje się odpowiednio. 12) Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 – dalej: rozporządzenie). 13) Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami pkt. 5.2 SIWZ. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) rozdziału 6 SIWZ – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej). e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani - każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) - na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7) lit. b) nin. rozdziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach