Przetargi.pl
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA UL. ZUCHÓW W BIELSKU-BIAŁEJ”

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 472 60 10 , fax. 33 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2020-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  ul. Michała Grażyńskiego 10
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 472 60 10, fax. 33 497 96 35
  REGON: 70493318000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA UL. ZUCHÓW W BIELSKU-BIAŁEJ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Zuchów w Bielsku-Białej (zwanej dalej ,,Dokumentacją”), w zakresie obejmującym w szczególności:  wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej,  wykonanie projektu budowlanego,  wykonanie projektu wykonawczego,  wykonanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III – IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Wykaz osób („Potencjał kadrowy”), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie Wykonawca poda osobę, które zostanie skierowana do realizacji zamówienia oraz wskaże kwalifikacje, doświadczenie tej osoby, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji III.1.3) lit. B) oraz wykaże dodatkowe dokumentacje projektowe wykonane przez tę osobę w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego”. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji III.1.3) lit. B. W przypadku niezłożenia wykazu, Zamawiający wezwie do jego złożenia jedynie w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w sekcji III.1.3) lit. B. Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach