Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz.

Powiat Raciborski ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, Plac Okrzei
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4597385
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Raciborski
  Plac Okrzei 4
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 4597385
  REGON: 27625511100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatraciborski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1). wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie sprawozdania z tych badań, 2).wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, 3).wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, 4).wykonanie przedmiaru robót, 5).wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 6).opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 7).wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz złożenie kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie, 8).wykonanie projektu docelowej zmiany organizacji ruchu oraz złożenie kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie, 9).pozyskanie niezbędnych uzgodnień oraz zgód w tym dotyczących zgłoszenia wodnoprawnego, wymaganych a koniecznych do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji przedmiotowego zadania. 2 Orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy wynosi 990 mb. Droga jednojezdniowa dwupasowa, klasy Z i kategorii ruchu KR3. 3 Zamawiający do 5 dni od daty podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy mapy zasadnicze do celów projektowych, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej. 4 W dokumentacji projektowej należy ująć: 1) wymianę nawierzchni jezdni z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni lub wymianę całej konstrukcji jezdni - technologię oraz zakres prac należy przyjąć na podstawie wyników badań geotechnicznych (wykonywanych w zależności od potrzeb, min. 4 otwory na głębokość 4 m, rozmieszczone max co 250 m), 2) ujednolicenie szerokości jezdni na poszczególnych odcinkach oraz wykonanie poszerzenia jezdni z właściwymi spadkami na łukach zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) przebudowę urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz odtworzenie rowów, 4) ciągi piesze i rowerowe oraz miejsca postojowe (kierunek od cieku wodnego w kierunku Miasta Racibórz): - strona prawa: przebudowę istniejącego chodnika od cieku wodnego do przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Markowicką, wykonanie chodnika od przejścia dla pieszych do zjazdu do drogi dojazdowej do posesji ul. Główna 87-91, wykonanie pobocza z nawierzchnią z kostki brukowej od tego zjazdu przez teren zabezpieczony barierami energochłonnymi do rejonu posesji ul. Główna 91, dalej wykonanie ścieżki rowerowej do końca opracowania, - strona lewa: wykonanie pobocza z nawierzchnią z kostki brukowej pomiędzy dwoma zjazdami do OSP i Ośrodka Zdrowia, następnie wykonanie pobocza do końca opracowania, 5) poszerzenie terenu na wzniesieniu przylegającego do jezdni wraz z zabezpieczeniem skarp w celu wykonania poboczy, ścieżki rowerowej oraz ustawienia barier energochłonnych, 6) wykonanie zjazdu ze ścieżki rowerowej w kierunki drogi dojazdowej do posesji ul. Główna 87-91, 7) zachowanie istniejącego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem, 8) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji i pól, 9) przeniesienie kolidujących elementów infrastruktury technicznej, 10) wykończenie przyległych w pasie drogowym terenów zielonych, 11) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: progów akustycznych, oznakowania pionowego i poziomego, przebudowa barier energochłonnych. 5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1) formularz OFERTY, 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.7. SIWZ (opcjonalnie), 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.1. SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przywołanej ustawy, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do sporządzenia oświadczenia wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach