Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Osielsko

Gmina Osielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Szosa Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 324 18 00 , fax. 052 324 18 03
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osielsko
  Szosa Gdańska 55A
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 324 18 00, fax. 052 324 18 03
  REGON: 09235068800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Osielsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie gminy Osielsko. Zakres: Część 1 PROJEKT ODWODNIENIA UL. MROSSA I KRASICKIEGO W NIEMCZU WRAZ Z MODERNIZACJĄ ULICY KRASICKIEGO a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia pasa drogowego ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej (droga powiatowa). Droga położona częściowo na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. b) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulicy Krasickiego – utwardzenie płytami ażurowymi na odcinku przewężenia ul. Krasickiego (ok. 60m). Odprowadzenie wód opadowych ściekiem do projektowanego odwodnienia w ramach zadania odwodnienia ul. Mrossa i Krasickiego. Część 2 PROJEKT BUDOWY ULIC: SKRZYPOWEJ, IMBIROWEJ, ROZMARYNOWEJ I DZIEWIANNY W MYŚLĘCINKU Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 4,50m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”). Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. W ramach zadania przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym oraz projekt oświetlenia. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego. Uwaga. Na etapie przed ostatecznym uzgodnieniem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w plikach „pdf” plan sytuacyjny wraz z lokalizacją lamp, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w celu konsultacji społecznej na okres 14 dni. Po przeprowadzonych konsultacjach Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu, które należy uwzględnić w opracowaniu. Podziały w ramach procedury wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wykona gmina.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 Części VI SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Oprócz oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć m.in: 4.1. formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną 4.3. zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy) 4.4. dokumenty, o których mowa w Cz. IV ust. 3 pkt. 3.10. SIWZ 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga! Załącznika nr 4 nie należy załączać do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach