Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany przebudowy przepustów pod drogą wojewódzką nr 703 na odcinku węzeł autostradowy - Wartkowice - Łęczyca w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71 , fax. 042 6162273
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, fax. 042 6162273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany przebudowy przepustów pod drogą wojewódzką nr 703 na odcinku węzeł autostradowy - Wartkowice - Łęczyca w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany przebudowy przepustów pod drogą wojewódzką nr 703 na odcinku węzeł autostradowy - Wartkowice - Łęczyca w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712420000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną