Przetargi.pl
„Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”

Miasto i Gmina Sztum ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 556 406 303 , fax. 556 406 300
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Sztum
  ul. Mickiewicza 39
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 556 406 303, fax. 556 406 300
  REGON: 17074777300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika na działce nr 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych” 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie odcinka chodnika w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, roboty wykończeniowe 2) Przestrzeganie warunków uzgodnień branżowych, 3) Prowadzenie badań ratowniczych w tym: a) przygotowanie i złożenie wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w siedzibie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, b) uzyskanie pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych, c) prowadzenie badań interwencyjnych, d) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonanymi badaniami, e) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wskazanych zbiorów muzealnych, f) opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu, przekazanie dokumentacji PWKZ i Zamawiającemu, g) uzyskanie od PWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych umową, h) sporządzenia sprawozdania z wykonanych badań archeologicznych, stwierdzającego m.in. możliwość rozpoczęcia przez Zamawiającego prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji, przekazanie sprawozdania PWKZ i Zamawiającemu. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez: GRAPH 31 Małuj Joanna, ul. Grunwaldzka 205/209 lok. 1, 80-266 Gdańsk, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, a także załącznik nr 2 do SIWZ tj. projekt umowy. 4. UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 5. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty. 6. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr 197/2017 z dnia 28.09.2017r. 7. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 8. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB i przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o którym mowa w w/w pkt. III. 3) ogłoszenia tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów- pisemnego zobowiązania tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) - które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Inne postanowienia 1) Dokumenty lub oświadczenia wskazane w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 zmieniające rozporządzenie „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia” składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Następna zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach