Przetargi.pl
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kamionkowskiej 18 w Warszawie.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-022 Warszawa, Walewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 277-30-27 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  Walewska 4
  04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 277-30-27 , fax. -
  REGON: 10445119000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kamionkowskiej 18 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkula-cją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplne-go w budynku przy ul. Kamionkowskiej 18 w Warszawie. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie inwentaryzacji budynku na potrzeby dokumentacji projektowej, 2) wykonanie audytu energetycznego, 3) wykonanie dokumentacji projektowej, 4) wykonanie robót budowlanych, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Zakres prac określa: program funkcjonalno–użytkowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram rzeczowo –finansowy z wyszczególnieniem wykonania dokumentacji oraz audytu, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane budynku mieszkal-nego wielorodzinnego przy ul. Kamionkowskiej 18 - Działka nr 73 obręb nr 3-02-06. 6. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy będzie obowiązkiem Zamawiającego, w przypadku braku informa-cji o której mowa w pkt. 21.3. SIWZ. 7. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a ustawy: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania robót budowlanych zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy związaną z wykonywaniem czynności w trakcie re-alizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników admini-stracji). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę no-wych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wyko-nawcy lub Podwykonawcy pracowników. 2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umo-wy o pracę: a) prace przygotowawcze i montaż rurociągów, b) wykonanie prób ciśnieniowych, prób na gorąco, prób szczelności, c) prace przygotowawcze i roboty murarskie, d) prace przygotowawcze i obsadzenie drzwi, okien. 3) Po podpisaniu umowy, jednak nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zo-bowiązany jest do udokumentowania, iż zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracowni-ków, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i którzy będą realizować zakres prac przewidziany w ust. 2, przedstawiając kopie umowy, druk ZUS RCA itp. W przypad-ku, wskazania w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” za-łącznik nr 1 do umowy (zgodnie z ofertą) pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postepowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania zatrudnienia, nie później niż w dniu podpisania umowy. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wy-konawcę do realizacji zamówienia. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5) Po podpisaniu umowy, jednak nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zo-bowiązany jest do udokumentowania, iż zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracowni-ków, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i którzy będą realizować zakres prac przewidziany w ust. 2, przedstawiając kopie umowy, druk ZUS RCA itp. 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wy-konawcę do realizacji zamówienia. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 7) Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ofercie w „Wykazie osób” który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 8) Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiązków, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 9) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach