Przetargi.pl
wykonanie animacji do projektu „Być Polakiem w Breslau”

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ogłasza przetarg

 • Adres: 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 715 96 00 , fax. 71 334 90 56
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
  ul. Grabiszyńska 184
  53-235 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 715 96 00, fax. 71 334 90 56
  REGON: 20480740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zajezdnia.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury współprowadzona przez Miasto Wrocław oraz MKiDN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie animacji do projektu „Być Polakiem w Breslau”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: wykonanie animacji do projektu „Być Polakiem w Breslau”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane do niego, zasady i warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w Dziale L SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach