Przetargi.pl
wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radiowych

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg

 • Adres: 01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 597 30 80, , fax. 22 597 31 86
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
  01-015 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 597 30 80, , fax. 22 597 31 86
  REGON: 01018240100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krrit.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radiowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radiowych w podziale na części: 1. Część I zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – 6 programów radiowych: Katolickie Radio Rodzina, Katolickie Radio Zamość, Radio Doxa, Radio EM, Radio Głos, Radio I wraz z pisemnym raportem oraz 2 tabelami w arkuszu Excel podsumowującymi wyniki każdego monitoringu; 2. Część II zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – 5 programów radiowych Katolickie Radio Podlasie, Radio FARA, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, RADIO WARSZAWA, VIA - Katolickie Radio Rzeszów wraz z pisemnym raportem oraz 2 tabelami w arkuszu Excel podsumowującymi wyniki każdego monitoringu; 3. Część III zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – 5 programów radiowych: AntyRadio 106,4 FM, Radio Malbork, Radio RSC, Radio Złote Przeboje w Wolinie, Złote Przeboje Puls 95,6 FM wraz z pisemnym raportem oraz 2 tabelami w arkuszu Excel podsumowującymi wyniki każdego monitoringu; 4. Część IV zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – 4 programów radiowych: Radio Jutrzenka, Radio Akadera, Radio POGODA 103,5 FM, Radio POGODA 94,5 FM wraz z pisemnym raportem oraz 2 tabelami w arkuszu Excel podsumowującymi wyniki każdego monitoringu, 5. Część V zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – 7 programów regionalnych radia publicznego: Radio Pomorza i Kujaw (PiK), Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Olsztyn wraz z raportami i tabelami podsumowującymi wyniki monitoringu każdego z programów; 6. Część VI zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – 6 programów regionalnych radia publicznego: Radio Opole, Radio Poznań, Radio Rzeszów, Radio Wrocław, Radio dla Ciebie, Radio Zachód wraz z raportami i tabelami podsumowującymi wyniki monitoringu każdego z programów. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne wymagania względem zakresu wykonania analiz – poprzez monitoring – programów radiowych, a także warunki i sposób realizacji każdej z 6 Części zamówienia zawarte są w OPZ stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1.1. - 1.6 do SIWZ. III. Zamawiający wymaga, aby zarówno Wykonawca jak i osoby, skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wskazane na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.2 SIWZ (sekcja III.1.3. ogłoszenia) nie znajdowały się w sytuacji konfliktu interesu względem któregokolwiek nadawcy programu poddawanego analizie w ramach niniejszego zamówienia. W przypadku konfliktu, o którym mowa wyżej, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 10 ust. 6 IPU. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 11 IPU. Przez konflikt interesu, o którym mowa powyżej, Zamawiający rozumie w szczególności przypadek pozostawania Wykonawcy lub osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia z nadawcą lub członkami organów nadawcy lub udziałowcami/akcjonariuszami nadawcy w: 1) związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie; 2) takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 3) stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności Wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia; 4) stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79313000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób w zakresie kryterium oceny ofert – „Doświadczenie osób w sporządzaniu raportu z badania/analizy treści audialnych lub audiowizulanych”, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5.1 do SIWZ (dla części I), załącznik nr 5.2 do SIWZ (dla części II), załącznik nr 5.3 do SIWZ (dla części III) lub załącznik nr 5.4 do SIWZ (dla części IV) do SIWZ, „Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 5.5 do SIWZ (dla części V) lub załącznika nr 5.6 do SIWZ (dla części VI) do SIWZ. Powyższe wykazy Wykonawca składa do każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę. Uwaga: W przypadku niezłożenia ww. wykazu wraz z ofertą lub gdy wykaz ten będzie niekompletny, będzie zawierał błędy lub informacje w nim zawarte budzą wątpliwości Zamawiającego, wykaz osób w zakresie kryterium oceny ofert nie będzie podlegał uzupełnieniu, poprawieniu lub złożeniu na podstawie w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający w takim przypadku dokona oceny oferty wyłącznie na podstawie informacji zawartych w złożonych wraz z ofertą wykazach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach