Przetargi.pl
Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Nadarzyn w 2021r.

Gmina Nadarzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-830 Nadarzyn, Mszczonowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 298 185, , fax. 227 298 175
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nadarzyn
  Mszczonowska 24
  05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
  tel. 227 298 185, , fax. 227 298 175
  REGON: 13269195000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadarzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Nadarzyn w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wycinki oraz pielęgnacji drzew na terenie gminy Nadarzyn w roku 2021, w tym: 1) Wycinka drzew: a) zabezpieczenie terenu w obrębie wykonywanych prac, b) usuwanie drzew wskazanych przez Zamawiającego wraz z uprzątnięciem terenu i przewiezieniem drewna (grubizna do wywiezienia na teren Oczyszczalni Ścieków w Nadarzynie, ul. Turystyczna oraz rozdrobnienie i utylizacja gałęzi), c) podczas wykonywania prac związanych z wycinką należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz uszkodzeń drzew sąsiednich przez swobodne zrzucanie gałęzi, konarów oraz powalanie drzewa. Należy w takich wypadkach zastosować technikę cięcia sekcyjnego, spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. 2) Pielęgnacja drzew: a) Cięcia pielęgnacyjne sanitarne: - usuwanie z koron drzew pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych i uszkodzonych zgodnie z zapisami art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378), - w przypadku drzew, u których występuje tzw. „płacz wiosenny” np. brzoza, grab, klon, należy wykonywać cięcia żywych gałęzi po rozwinięciu liści, b) Cięcia pielęgnacyjne prześwietlające: - cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę mające na celu zmniejszenie oporu dla wiatru zgodnie z zapisami art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - rozmiar cięć – do 30% masy korony w przypadku drzew dobrze znoszących cięcia i do 20% przy pozostałych oraz spełnienia warunku zachowania naturalnej formy charakterystycznej dla gatunku (odmiany), c) Cięcia pielęgnacyjne korygujące: - cięcia zmierzające do zniwelowania wad budowy części korony, w celu poprawienia konstrukcji drzew uszkodzonych zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody, - obejmują one: korektę statyki drzewa przez odciążenie części korony, usuwanie gałęzi wyrastających pod ostrym kątem, ze skłonnością do wyłamania, likwidację dwuprzewodnikowości i równorzędności przewodników (gałęzi i konarów dominujących), obniżenie korony w celu przeciwdziałania wyłamaniom konarów górujących ( np. w wyniku silnych wiatrów); d) Cięcia techniczne: - cięcia konarów i gałęzi likwidujące kolizję z architekturą, np. wzdłuż ciągów komunikacyjnych, mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tras komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem a w szczególności cięcia zapewniające skrajnie pionową i poziomą, widoczność na łukach, likwidację zagrożeń na skutek wyłamanych gałęzi, konarów, - cięcia techniczne wynikające z kolizji drzew z zabudową (budynkami) wymuszone koniecznością likwidacji kolizji z dachami, elewacją, fundamentami budynków, e) Niedopuszczalne są cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, od których odcinana jest jej część. 2. Szacunkowe ilości drzew do wycinki i pielęgnacji określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tych ilości w zależności od potrzeb. 3. Wykonawca winien posiadać uprawnienia wymagane do realizacji przedmiotu umowy. 4. Czas reakcji po otrzymaniu zlecenia na rozpoczęcie prac wynosi do 72 godzin. 5. Wykonawca ponosi wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonaniem wymienionych usług i całości z nimi związanych czynności, w tym dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyłączeniem linii elektroenergetycznych wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych. 6. Prace przy drzewach wykonywane będą przez pracowników posiadających uprawnienia i praktykę w tym zakresie, tzn. uprawnienia do pracy na wysokości oraz obsługi sprzętu mechanicznego a także ukończony kurs chirurgii i pielęgnacji drzew. 7. Przystąpienie do prac może nastąpić na podstawie zlecenia Zamawiającego przesłanego na mail Wykonawcy. 8. Nie dopuszcza się: - wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci, - pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac, - zmiatania, zgrabiania, wydmuchiwania zanieczyszczeń na tereny sąsiednie z obsługiwanymi terenami zielonymi. 9. Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. 10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznej kontroli i nadzoru prawidłowości wykonywania prac będących przedmiotem umowy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. 12. Urobek z miejsca pracy należy wywieźć w ciągu 48 godzin po zakończeniu prac. Urobek nie może pozostać na weekend oraz dzień świąteczny. 13. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do wykonania prac interwencyjnie, na zlecenie Zamawiającego, w ciągu 1 godziny od przesłanego zlecenia. 14. Ewentualne wyłączenia prądu i inne uzgodnienia z obcymi podmiotami leżą po stronie Wykonawcy. 15. W przypadku usuwania wywrotu/złomu należy przewidzieć usuwanie drzew w dzień świąteczny. 16. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności związane z wycinką drzew. 1) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niżej wymienione dowody dotyczące zatrudnienia min. 2 osób: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty; 2) Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę: a) o których mowa w pkt. 1), b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 4) W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę; 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 18 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy; 6) Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w ust. 16 pkt 1) - 5) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową; 7) Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w ust. 16 zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami ust. 16 pkt 1)-5), a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego. 17. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty/dowody/ bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy. 3. Zawartość oferty - kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z wypełnionym Formularzem cenowym, stanowiący załącznik nr 1a; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia złożone powinny być przez każdego z Wykonawców); 3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy; 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik Wykonawcy; 5) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów – zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach