Przetargi.pl
Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta Rybnika:zad. 1. Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych miasta Rybnika na wniosek mieszkańców.zad. 2. Prace pielęgnacyjne starodrzewu i pomników przyrody.

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4223011 , fax. 032 4224124
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  ul. B. Chrobrego 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4223011, fax. 032 4224124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta Rybnika:zad. 1. Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych miasta Rybnika na wniosek mieszkańców.zad. 2. Prace pielęgnacyjne starodrzewu i pomników przyrody.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta Rybnika:zad. 1. Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych miasta Rybnika na wniosek mieszkańców.zad. 2. Prace pielęgnacyjne starodrzewu i pomników przyrody.Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach