Przetargi.pl
WYBUDOWANIE CENTRUM SZKOLENIA MECHANIKÓW LOTNICZYCH – STACJA OBSŁUGI SAMOLOTÓW

Aeroklub Ziemi Lubuskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-015 Zielona Góra, Przylep-Skokowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 321 30 10 , fax. (068) 321 30 11
 • Data zamieszczenia: 2021-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
  Przylep-Skokowa 18
  66-015 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (068) 321 30 10, fax. (068) 321 30 11
  REGON: 68246500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://azl.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBUDOWANIE CENTRUM SZKOLENIA MECHANIKÓW LOTNICZYCH – STACJA OBSŁUGI SAMOLOTÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa Stacji Obsługi Samolotów będącej elementem Centrum Szkolenia Mechaników Lotniczych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmującym dojścia i dojazdy do budynku, ogrodzenie terenu, urządzenie zieleni, oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest stworzenie obiektu umożliwiającego szkolenie przyszłych mechaników lotniczych w warunkach naturalnych. Przed rozpoczęciem budowy nowego obiektu należy rozebrać istniejący budynek gospodarczy kolidujący z planowaną inwestycją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach