Przetargi.pl
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – zakup laptopów dla dzieci z terenu Powiatu Sochaczewskiego

Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8641840 lub 73 , fax. 468 641 871
 • Data zamieszczenia: 2021-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8641840 lub 73, fax. 468 641 871
  REGON: 75015199400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – zakup laptopów dla dzieci z terenu Powiatu Sochaczewskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów typu laptop – 65 sztuk dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej z terenu Powiatu Sochaczewskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział II SIWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach