Przetargi.pl
Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 51-410 Wrocław, Brücknera
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48717986890 , fax. +48717984390
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
  Brücknera 10
  51-410 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48717986890, fax. +48717984390
  REGON: 000243470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo14.wroc.pl.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 6 i 7 do sIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego PKO BP 73 1020 5226 0000 6402 0416 5882. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 11.4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczenia, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zespołu Szkół nr 14. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 - do SIWZ. 2) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, 3) zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 3 4) dowód wpłaty wadium, w przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach