Przetargi.pl
WF.2420.01.2014.MW Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu audiowizualnego dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 375 2646 , fax. 71 343 3029
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny
  pl. Uniwersytecki 1 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 2646, fax. 71 343 3029
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WF.2420.01.2014.MW Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu audiowizualnego dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu audiowizualnego dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach