Przetargi.pl
Wdrożenie e - usługi i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodzi Wieloprofilowej Śródmieście w Łodzi

Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście" ogłasza przetarg

 • Adres: 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6336633 , fax. 042 6332500
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście"
  ul. Próchnika 11 11
  90-408 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6336633, fax. 042 6332500
  REGON: 47317310000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwsrodmiescie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejska Przychodnia Wieloprofilowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie e - usługi i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodzi Wieloprofilowej Śródmieście w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wdrożenie e - usługi i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodzi Wieloprofilowej Śródmieście w Łodzi Zamówienie realizowane będzie w siedzibach Zamawiającego mieszczących się w Łodzi przy ulicy: -Próchnika 11, -Zachodniej 60, -Piotrkowskiej 113, -Rewolucji 54. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 14 000,00zł (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100) Szczegółowe zapisy odnośnie wadium zawarte są w rozdziale 10 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji dla pozycji 1,7, 8,9 Opisu Przedmiotu Zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwsrodmiescie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach