Przetargi.pl
W kierunku nowoczesnego urzędu E-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu – dostosowanie UM do istniejącego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania w e-administracji.

Gmina Nowy Wiśnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 850 912 , fax. 146 850 911
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Wiśnicz
  ul. Rynek 38
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 146 850 912, fax. 146 850 911
  REGON: 54887300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowywisnicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  W kierunku nowoczesnego urzędu E-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu – dostosowanie UM do istniejącego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania w e-administracji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu do istniejącego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania w e-administracji w ramach programu: ,,W kierunku nowoczesnego urzędu E-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu”. 2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: 1) Część I: Działania dotyczące zakupów sprzętowych oraz związane z nimi – zasilacz awaryjny. 2) Część II: Działania dotyczące zakupów sprzętowych oraz związane z nimi – podpis kwalifikowany, komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem. 3) Część III: Działania dotyczące zakupów sprzętowych oraz związane z nimi – urządzenie UTM, narzędzie do monitoringu sieci LAN i serwerów. Zamawiający nie stawia żadnych ograniczeń dotyczących ilości ofert składanych przez Wykonawców, ani ograniczeń co do ilości części na które zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy. 3. Opis przedmiotu zamówienia dla: 1) Część I: Działania dotyczące zakupów sprzętowych oraz związane z nimi – zasilacz awaryjny: zasilacze awaryjne (UPS) – w ilości 20 szt. 2) Część II: Działania dotyczące zakupów sprzętowych oraz związane z nimi – podpis kwalifikowany, komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem: a) Podpis kwalifikowany – 1 szt. b) Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 1 szt. 3) Część III: Działania dotyczące zakupów sprzętowych oraz związane z nimi – urządzenie UTM, narzędzie do monitoringu sieci LAN i serwerów: a) Urządzenie UTM – 1 szt. b) Narzędzie do monitoringu sieci LAN i serwerów – oprogramowanie, sprzęt (zestaw PC + TV), wdrożenie rozwiązania – 1 szt. 4. Opis przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32424000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy według załącznika do SIWZ wraz z niżej wymienionymi dokumentami: 1) Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego - zgodnie z załącznikiem do SIWZ; 2) Minimalne wymagania techniczne – zgodnie z załącznikiem do SIWZ; 3) Oświadczenia wymagane postanowieniami w Rozdz. VII pkt 1; 4) Zobowiązania wymagane postanowieniami w Rozdz. VIII pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem Oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach