Przetargi.pl
Użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania nieczystości stałych na terenie miasta Wejherowa i Gościcina wraz z ich odbiorem i wywozem oraz użyczenie pojemników na odpady komunalne składowane na posesjach zarządzanych przez WZNK

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6775000 , fax. 58 6775000 w. 43
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  ul. Jana III Sobieskiego 251 251
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 6775000, fax. 58 6775000 w. 43
  REGON: 19298579700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wznk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania nieczystości stałych na terenie miasta Wejherowa i Gościcina wraz z ich odbiorem i wywozem oraz użyczenie pojemników na odpady komunalne składowane na posesjach zarządzanych przez WZNK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania nieczystości stałych na terenie miasta Wejherowa i Gościcina wraz z ich odbiorem i wywozem. Użyczenie pojemników przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych na terenie miasta Wejherowa i Gościcina, na posesjach administrowanych przez WZNK, których odbiór i wywóz realizowany jest na podstawie odrębnej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 700,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wznk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach