Przetargi.pl
Utworzenie miejsca rekreacyjnego – małej architektury w miejscowości Ruda Talubska

Urząd Gminy Garwolin ogłasza przetarg

 • Adres: 08400 Garwolin, ul. Mazowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6820560 w. 57 , fax. 256 820 567
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Garwolin
  ul. Mazowiecka 16
  08400 Garwolin, woj. mazowieckie
  tel. 025 6820560 w. 57, fax. 256 820 567
  REGON: 53622600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie miejsca rekreacyjnego – małej architektury w miejscowości Ruda Talubska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycji obejmuje utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez rozmieszczenie obiektów małej architektury na działce nr 485/5. Zadanie obejmuje montaż następujących urządzeń: 1. Huśtawka „Bocianie gniazdo” – 1 szt. 2. Huśtawka MakeMake – 1 szt. 3. Bujaki pojedyncze wersja HDPE -2 szt. 4. piramida liniowa titan – 1 szt. 5. Dodatek do piramidy Titan ślizg szeroki – 1 szt. 6. Huśtawka podwójna – 1 szt. 7. Tablica regulaminowa – 1 szt. 8. Stojak na rowery 5 – stanowiskowy – 1 szt. 9. ławka z oparciem – 3 szt. 10. ławka bez oparcia – 3 szt. 11. Stół ping-ponga do wkopania – 1 szt. 12. Stolik betonowy, siedziska bez oparć, do wkopania – gra szachy – 1 szt. 13. Piłkarzyki – 1 szt. 14. Zestaw Linoskoczek, prosty – 1 szt. 15. Wiata przystankowa EOS-S z wyposażeniem: ławka, tabliczka rozkładu jazdy 1 szt. Zadanie zakład również: • nasadzenie roślinności (Hedera helix, Cornus, Hippohae rhamnoides, Juniperus horizontalis, Salix repens). • wykonanie ogrodzenia (wysokość min. 100 cm, brama uchylna o o szerokości 4 m i dwie furtki o szerokości 120 cm), • wykonanie nawierzchni – nawierzchnia piaszczysta pod urządzaniami dla dzieci (warstwa piasku płukanego) zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm. położone na kratkach trawnikowych 50/50/4 wypełnionej żwirem okrągłym frakcja 4-8. wokół teren opasany obrzeżem betonowym 30x8 na podsypce cementowo piaskowej. chodniki z płyt 50/50/7 i 35/35/5 układne na podsypce cementowo- piaskowej z wyplenieniem spoin zapraw cementową w mechanicznie wykonanych korytach głębokości 20 cm. nawierzchnia żwirowa ścieżki dogęszczana mechanicznie do grubości 10 cm, ułożona po wykorytowaniu. Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu musza być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami (urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą EN 16630:2015 oraz PN-EN 1176-1:2009, oraz potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem). Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwiczeń. Wymagania: • dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 2 % • certyfikaty zgodne z normą PN- EN 16630 oraz PN-EN 1176-1:2009 • do oferty należy dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji. W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej. Zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa spełniające normy PN-EN 16630:2015. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 8 (przedmiar robót). Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010 z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu na „Utworzenie miejsca rekreacyjnego – małej architektury w miejscowości Ruda Talubska” 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5. 2) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; 2) pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona kopia) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub poświadczona kopia ) - załącznik Wykonawcy, 3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ; 4) wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, stanowiący integralną część formularza oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach