Przetargi.pl
Utrzymanie urządzeń i obiektów melioracji wodnych podstawowych w 2015 r zbiornik Blizne, miejscowość Blizne - gm Jasienica Rosielna

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojew. samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie urządzeń i obiektów melioracji wodnych podstawowych w 2015 r zbiornik Blizne, miejscowość Blizne - gm Jasienica Rosielna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usług j.n.: rozbicie kretowisk; wysiew nawozów mineralnych; wykoszenie skarp z wygrabieniem; dwukrotne koszenie porostów traw z powierzchni koron i skarp grobli stawu górnego, zapory czołowej, skarp i doliny zbiornika dolnego, skarp potoku leśnego i Drożdżalowskiego z wygrabieniem i wywiezieniem; usunięcie porostu roślinnego (glony); usunięcie (hakowanie) roślin korzeniących się; wywóz wydobytych roślin pływających (glonów) i korzeniących się na odległość 2 km; 2. Robót j.n.: Umocnienie skarp grobli narzutem kamiennych; Usunięcie namułu (ręcznie); Odnowienie farbą słupków żelbetowych; roboty mogące wystąpić w określonych warunkach atmosferycznych, których rozliczenie nastąpi powykonawczo (płukanie filtrów na ujęciach wody oraz spłukanie wytrąconego żelaza ze ścianki szczelnej i ze schodów betonowych; rozbiórka zatorów utworzonych z pni, gałęzi i innych nieczystości; usunięcie zanieczyszczeń pływających przy przelewie i narożnikach pomiędzy zaporą czołową a skarpami doliny Łądzierz oraz przy mnichu i narożnikach stawu górnego przy użyciu grabi; wywożenie wydobytych nieczystości z czaszy zbiornika na odległość do 2 km; ręczne usuwanie namułu z dna potoku Łądzierz pomiędzy gurtami betonowymi na odcinku cofki; rozkucie pokrywy lodowej przy przelewie i całej konstrukcji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji wykonawcy na zgło. o koniecz. wyk. robót, które występują w określonych war. atm., do ich rozpoczęcia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach