Przetargi.pl
Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Zabrze w roku 2019 z podziałem na części: Zadanie nr 1: Wykonanie oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową Zadanie nr 2: Wykonanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, Kasprowicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 68 00 , fax. 32 277 68 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
  Kasprowicza 8
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 68 00, fax. 32 277 68 01
  REGON: 24278353000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95?o=tp1&e=s|95

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Zabrze w roku 2019 z podziałem na części: Zadanie nr 1: Wykonanie oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową Zadanie nr 2: Wykonanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Zabrze w roku 2019 realizowana metodą cienkowarstwową i grubowarstwową z podziałem na następujące części: Zadanie nr 1: Wykonanie oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową Zadanie nr 2: Wykonanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową Oznakowanie poziome musi być wykonywane zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.03 r. - szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r. z późn. zm.), oraz wytycznymi podanymi w STWiORB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót oraz część IV SIWZ – wzór umowy. Zamawiający wskazuje następujące okresy gwarancji dla wykonanych robót: Dla zadania nr 1: Dla oznakowania cienkowarstwowego : • na odcinkach dróg poza terenami zabudowanymi: 12 miesięcy od daty odbioru częściowego, • na odcinkach dróg na terenie zabudowanym: 9 miesięcy od daty odbioru częściowego, • na przejściach dla pieszych: 6 miesięcy od daty odbioru częściowego, • wykonanego na nawierzchni z kostki betonowej, granitowej lub klinkierowej: 6 miesięcy od daty odbioru częściowego Dla zamontowanych punktowych elementów odblaskowych – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego Dla zadania nr 2: - dla oznakowania grubowarstwowego: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2019r. (bądź do wykorzystania środków finansowych, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zadania – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), przy czym odtworzenie znaczącej części oznakowania poziomego dróg (zarówno w zakresie zadania nr 1, jak i zadania nr 2) na terenie miasta Zabrze wykonane zostanie nie później niż do dnia 30 czerwca 2019r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia planu działań Wykonawcy poprzez przekazywanie wykazu ulic/miejsc do wykonania prac z uwzględnieniem bieżących uwarunkowań i potrzeb Zamawiającego. Wykazy ulic wraz z zakresem prac będą przekazywane Wykonawcy nie później niż na 3 dni przed żądanym terminem rozpoczęcia prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Zadanie nr 2: 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz.U 2016r, poz. 359).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze – pokój nr 14.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: - Załącznik A. OFERTA dla każdej części (zadania) na które Wykonawca składa ofertę; - Potwierdzenie wniesienia wadium (dla każdej części (zadania); - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach