Przetargi.pl
Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2011 r. Obiekt Chodzież II

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Motylewska 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2123244 , fax. 067 2125175
 • Data zamieszczenia: 2011-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
  ul. Motylewska 7 7
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2123244, fax. 067 2125175
  REGON: 00065864000027
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2011 r. Obiekt Chodzież II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja cieków 1. Rzeka Margoninka km 15+000- 35+000 rozmiar 13,250 km 2. Kanał Budzyński km 5+600 - 9+300 rozmiar 2,500 km 3. Kanał Szkolny km 0+000-4+400 rozmiar 4,400 km 4. Kanał Młynówka Borowska km 13+730-15+350 rozmiar 1,620 km ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem 21,770 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach