Przetargi.pl
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Gmina Szepietowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-210 Szepietowo, ul. Główna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 47-60-132, 47-60-133 , fax. 86 47-60-110
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szepietowo
  ul. Główna 6
  18-210 Szepietowo, woj. podlaskie
  tel. 86 47-60-132, 47-60-133, fax. 86 47-60-110
  REGON: 45067023200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szepietowo.pl; http://szepietowo.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Szepietowo. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego Nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej w jednym terminie dla każdego z 3 miejsc wskazanych na terenie gminy w miejscowościach: Dąbrowa-Łazy, Wojny-Szuby Włościańskie, Średnica-Maćkowięta, w tym: załadunek, odbiór odpadów transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach