Przetargi.pl
Usuwanie i przechowywanie pojazdów na terenie Powiatu Przysuskiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Powiat Przysuski ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Aleja Jana Pawła II 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6752553 , fax. 48 6753672
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Przysuski
  Aleja Jana Pawła II 10 10
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 48 6752553, fax. 48 6753672
  REGON: 67022319000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przysucha.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie i przechowywanie pojazdów na terenie Powiatu Przysuskiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Przysuskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów. Kod CPV: 50.11.81.10-9 - usługi holownicze, 98.35.11.00-9 - usługi parkingowe Planowana wielkość zamówienia z uwzględnieniem struktury rodzajowej i ilościowej: 1. Usunięcie roweru lub motoroweru - 40 sztuk,liczba dób przechowywania - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, 2. Usunięcie motocykla - 20 sztuk, liczba dób przechowywania - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, 3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 sztuk, liczba dób przechowywania - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 20, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 20, 4. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 10 sztuk,liczba dób przechowywania - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, 5. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 10 sztuk, liczba dób przechowywania - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, 6. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie powyżej 16 t - 10 sztuk, liczba dób przechowywania - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, 7. Usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 10 sztuk, liczba dób przechowywania - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 5, Rzeczywista ilość zleconych usług uwarunkowana będzie od faktycznych potrzeb w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 21 sierpnia 2011 do 20 sierpnia 2014r lub wcześniej, jeśli zostaną wykorzystane środki finansowe przeznaczone na jego realizację. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1) wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi (całodobowo przez 7 dni w tygodniu) wydaną przez uprawniony organ w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj., Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. Zm) i umieścić go na prowadzonym parkingu strzeżonym. 2) przechowywać na parkingu strzeżonym pojazdy usunięte z dróg na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007r w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377 z późn. zm.), 3) zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 60 minut, 4) usunąć pojazd z drogi i przekazać go na parking strzeżony po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów. Na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia. Wykonawca odstąpi od usunięcia pojazdu, 5) Przechowywać pojazdy na parkingu strzeżonym do czasu ich obioru przez właściciela lub osobę do tego upoważnioną. 6) świadczyć usługi pojazdami podanymi do tego przeznaczonymi 7) zabezpieczyć prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi - co najmniej przykryć folią, 8) przedstawić w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Przysusze, do 5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów usuniętych i umieszczonych na parkingu strzeżonym z terenu powiatu przysuskiego w miesiącu poprzednim, w podziale na tryb usunięcia, zawierający datę usunięcia, markę pojazdu i numer rejestracyjny, 9) o nieodebraniu pojazdu z parkingu powiadamiać Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Przysusze oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia, od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 10) uporządkować miejsce, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej itp.), bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat, Wymagania dotyczące parkingu: - parking strzeżony z całodobowym dozorem, - oświetlony, - ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np: betonowe lub metalowe, - nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, - swobodny dostęp do pojazdów, - parking powinien mieć miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych, - zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, Uwagi ogólne: a) doba rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, b) pojazd będzie przechowywany na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną, c) wydanie pojazdu usuniętego w trybie art 130a nastąpi po okazaniu dowodu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie lub gdy jest to wymagane, zezwolenia wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, d) pojazd usunięty w trybie określonym w art. 130a ustawy i nieodebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pozostaje na parkingu do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu na rzecz powiatu, e) wykonawca będzie naliczał wysokość opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie w wysokości określanej corocznie w uchwale Rady Powiatu Przysuskiego i o wysokości opłat informował właściciela pojazdu zgłaszającego się po jego odbiór. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przysucha.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach