Przetargi.pl
Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku przy ul Rezniczej 11 w Krakowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31540 Kraków, ul. Rzeźnicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 618 810 , fax. 122 618 822
 • Data zamieszczenia: 2018-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
  ul. Rzeźnicza 11
  31540 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 618 810, fax. 122 618 822
  REGON: 29728200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku przy ul Rezniczej 11 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie Szczegóły określa załącznik do pkt. D. ppkt 1. SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium: wnosi w formach dopuszczonych PZP się w wysokości 5 000,00 zł , nr konta Zamawiającego: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego) 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w formach dopuszczonych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy 3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN 4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymogów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaleca się dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach