Przetargi.pl
Usługi serwisowe i wsparcie programistyczne systemu Microsoft Dynamics NAV 5.0 F-K oraz K-P dla ŁUKASIEWICZ-PORT

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ogłasza przetarg

 • Adres: 54-066 Wrocław, Stabłowicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 720 16 01, , fax. +78 71 720 16 00
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
  Stabłowicka 147
  54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 720 16 01, , fax. +78 71 720 16 00
  REGON: 00003007360000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi serwisowe i wsparcie programistyczne systemu Microsoft Dynamics NAV 5.0 F-K oraz K-P dla ŁUKASIEWICZ-PORT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i opieki programistycznej nad systemem Microsoft Dynamics NAV 5.0 (zwanym dalej NAV) F-K oraz K-P dla ŁUKASIEWICZ - PORT. Usługa podzielona jest na część A i B: Wsparcie A - opieka nad ciągłością działania środowiska złożonego z 2 serwerów (produkcyjny i testowy), w szczególności opieka nad oprogramowaniem wyższych warstw (MSSQL, Aplikacja Navision na serwerze, interfejsy wymiany danych itp.). Wsparcie B - wsparcia programistyczne i konsultingowe, obejmujące m.in. dostosowanie funkcjonalności do przepisów prawa i regulaminu/procesów w firmie Zamawiającego, implementacja automatyzacji pracy oraz integracji ze środowiskiem systemowym Zamawiającego. Szczegółowy opis został określony w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 2 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia dot. usług wsparcia B tj. dodatkowe 100 roboczogodzin pracy w abonamencie. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach