Przetargi.pl
Usługa w zakresie edukacji osób dorosłych – „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na semestralnych kursach języka angielskiego wg STANAG 6001, 1. i 2. poziomu w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego (CSWLąd) w Poznaniu”.

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie edukacji osób dorosłych – „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na semestralnych kursach języka angielskiego wg STANAG 6001, 1. i 2. poziomu w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego (CSWLąd) w Poznaniu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie edukacji osób dorosłych. Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie 8.260 godzin zajęć dydaktycznych na semestralnych kursach języka angielskiego wg STANAG 6001 1. i 2. poziomu w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego (CSWLąd) w Poznaniu. Tryb kursów Zajęcia codziennie: - od poniedziałków do czwartków w dwóch blokach: - lektor A: 1 – 3 godz. 4 godz. – samokształcenie - lektor B: 5 – 7 godz. - piątki w dwóch blokach: - lektor A: 2 - 4 godz - lektor B: 5 - 7 godz - dni przedświąteczne i inne wyjazdowe (oprócz piątków) w dwóch blokach: - lektor A: 1 – 3 godz. - lektor B: 4 – 6 godz. Zajęcia dydaktyczne na kursach prowadzone będą na bazie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w jego trzech obiektach: ob. nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 86/90, ob. nr 2 przy ul. Bukowskiej 34 i ob. nr 3 w Biedrusku przy ul. Ogrodowej 1. Liczebność grup kursowych: 10 – 14 osób. Tematyka kursów: Wykonawca realizuje programy: - „Ramowy i szczegółowy program nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ. Poziom podstawowy (SPJ 1111 wg STANAG 6001)”, Dow.Gen. wewn. 45/2016; - „Ramowy i szczegółowy program nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ. Poziom średniozaawansowany (SPJ 2222 wg STANAG 6001)”, Dow.Gen. wewn. 63/2016;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80400000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do IWZ; 2) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do IWZ, 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do IWZ, 5) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wg załącznika nr 5 do IWZ, 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) wg załącznika nr 6 do IWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach