Przetargi.pl
Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu „DOM SENIORA W PAŁECZNICY” Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Pałecznica ogłasza przetarg

 • Adres: 32-109 Pałecznica, ul. św. Jakuba
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3848037, , fax. 0-41 3848107
 • Data zamieszczenia: 2020-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pałecznica
  ul. św. Jakuba 11
  32-109 Pałecznica, woj. małopolskie
  tel. 0-41 3848037, , fax. 0-41 3848107
  REGON: 29000722400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/ugpalecznica

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu „DOM SENIORA W PAŁECZNICY” Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu „DOM SENIORA W PAŁECZNICY” Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także usługi przygotowania i dostarczenia cateringu na cykle szkoleń i prelekcji oraz wycieczek. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie i dostawa śniadań i obiadów / działanie w projekcie w ramach zadania 2 – w dni powszednie przez cały okres realizacji projektu 2) zapewnienie dla 30 osób dorosłych nieograniczony dostęp do produktów – w dni powszednie przez cały okres realizacji projektu 3) przygotowanie suchego prowiantu dla uczestników wycieczek – 6 wycieczek (3 x w każdym roku), 4) przygotowanie poczęstunku w trakcie działań moderatora spotkań dla uczestników projektu /działanie w projekcie w ramach zadania 4/ – 72 spotkania, 5) przygotowanie poczęstunku w trakcie działań moderatora spotkań dla uczestników projektu /działanie w projekcie w ramach zadania 4/ – 72 spotkania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach