Przetargi.pl
Usługa sprzątania wraz z obsługa szati (portierni)

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Karmelicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5287900, , fax. 81 5287907
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Karmelicka 7
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5287900, , fax. 81 5287907
  REGON: 06028198900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sck.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania wraz z obsługa szati (portierni)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wraz z obsługą szatni (portierni). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 i 3, 10 do SIWZ. USŁUGA OBEJMUJE: a) Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Karmelickiej 7 w godzinach: 600–2200 w dni od poniedziałku do piątku, w miejscach wskazanych przez zamawiającego w „Wykazie pomieszczeń do sprzątania” stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. b) Mechaniczne czyszczenie i akrylowanie podłoża (przy użyciu maszyn) 1 raz na 6 miesiące w obiekcie przy ul. Karmelickiej 7 oraz przy ul. Lubartowskiej 58 (powierzchnia w obiekcie przy ul. Lubartowskiej 806,40 m2). c) Utrzymanie czystości placów i trawników wokół budynku stanowiącego siedzibę zamawiającego przy ul. Karmelickiej 7 o łącznej powierzchni 3.926 m2. d) Obsługę szatni dla pacjentów oraz studentów w budynku zamawiającego przy ul. Karmelickiej 7 w godzinach: 7:00–21:30 w dni od poniedziałku do piątku. e) Zamykanie i otwieranie obiektu przy ul. Karmelickiej 7 (wraz z kodowaniem i rozkodowywaniem alarmów) w godzinach: 6:00–22:00 w dni od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do formularza „Oferty Wykonawcy’’ – Załącznik nr 7 należy dołączyć: a) oświadczenia wskazane w rozdz. V.2 – stanowiące załącznik nr 2, 3, 4, 5 i 10 do SIWZ - składane w formie pisemnej; b) kosztorys ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy). d) Certyfikat programu Gwarant Czystości i Higieny o specjalności ogólnej i medycznej lub równoważnego certyfikatu potwierdzającego jakość oferowanych usług lub Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001 lub równoważnego certyfikatu potwierdzającego wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością – w przypadku ich posiadania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach