Przetargi.pl
Usługi przyrodnicze – monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego

Drawieński Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 73-220 Drawno, ul. Leśników
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 682 051 , fax. 957 682 510
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Drawieński Park Narodowy
  ul. Leśników 2
  73-220 Drawno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 682 051, fax. 957 682 510
  REGON: 32116948900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przyrodnicze – monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi przyrodnicze – monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego. Zamówienie podzielone zostało na 3 części – zwane pakietami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90700000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach