Przetargi.pl
Usługi cateringowe podczas spotkań w ramach projektu systemowego pn. Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5292738 , fax. 022 5292780
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ul. Wspólna 1/3 1/3
  00-529 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5292738, fax. 022 5292780
  REGON: 14053315600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnisw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi cateringowe podczas spotkań w ramach projektu systemowego pn. Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje usługę cateringową, która wykonywana będzie podczas spotkań akademickich w 8 różnych miastach w Polsce, w ramach projektu systemowego pn. Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach