Przetargi.pl
Usługę w zakresie odbioru, przewozu oraz przechowywania zwłok. Znak sprawy ZP/19/2015

Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8373 216 , fax. 76 8373 377
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 15 15
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8373 216, fax. 76 8373 377
  REGON: 00030878400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.glogow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługę w zakresie odbioru, przewozu oraz przechowywania zwłok. Znak sprawy ZP/19/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usługi transportowe w zakresie odbioru i przewozu zwłok osób zmarłych w Szpitalu w Głogowie przy ulicy Kościuszki 15 oraz z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Głogowie przy ulicy Kościuszki 15A, 2) przechowywanie zwłok w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, 3) przygotowanie zwłok do wydania rodzinie lub osobie uprawnionej. 2. Szacunkowa ilość zmarłych w skali roku - 400 3. Obowiązkiem wykonawcy jest: 1) odbiór zwłok osób zmarłych w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., 2) przechowywanie zwłok w chłodni do 72 godzin, 3) przygotowanie zwłok zgodnie z treścią Par6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz .U. Nr 203, poz.1503), 4) wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 pkt. 1 do 3 bez pobierania opłat od osób uprawnionych do pochowania, 5) przechowywanie zwłok w odpowiednich warunkach do czasu odbioru przez podmioty uprawnione do zorganizowania pochówku w przypadku śmierci osoby bezdomnej, samotnej (bez rodziny), NN - bez obciążania zamawiającego kosztami całego okresu przechowywania zwłok, 6) przechowywanie zwłok aż do chwili zakończenia postępowania związanego z pochówkiem w sytuacji innej niż podane w pkt. 3.5 np. śmierć obcokrajowca, którego zwłoki nie zostaną odebrane w czasie podanym w pkt. 3.2 - bez obciążania Zamawiającego kosztami całego okresu przechowywania zwłok, 7) określenie i wskazanie miejsca spełniającego wymogi sanitarno-epidemiologiczne w których będą przechowywane zwłoki do czasu wydania ich rodzinie lub osobie uprawnionej, 8) sprawy nieuregulowane umową będą rozpatrywane indywidualnie przez upoważnionych przedstawicieli stron, 9) zapewnić: - transport (zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich), - sprzęt do przewozu zwłok (wózki tzw. kapsuły i czarne worki przeznaczone na zwłoki, (odpowiednio zamykane). 4. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) wydania zwłok osoby zmarłej upoważnionym osobom po okazaniu przez nie karty/aktu zgonu, 2) prowadzenia rejestru odebranych a przekazanych rodzinie lub osobie uprawnionej zwłok wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy, 3) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania rejestru do akceptacji zamawiającego po zakończeniu każdego miesiąca, do 10 dnia następnego miesiąca, 4) Przeszkolenia pracowników w zakresie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad etyki. 5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu wykazu uprawnionych pracowników do odbioru i transportu zwłok oraz aktualizacji wykazu w razie zmiany pracownika. Pracownicy muszą posiadać stosowny identyfikator. 6) Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu odpowiednie pomieszczenie prosektoryjne do przeprowadzenia badania pośmiertnego. 6. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia: 1) zwłoki będą odbierane w ciągu 3 godzin od telefonicznego zgłoszenia, 2) telefon wykonawcy będzie czynny całą dobę, 3) odbiór zwłok odbywać się będzie na podstawie skierowania wystawionego przez oddział - Załącznik nr 2 do umowy, 4) skierowanie będzie wystawione w 2-ch egzemplarzach, w sytuacji kiedy odstąpiono od sekcji zwłok, 5) w przypadku skierowania zwłok do sekcji, wykonawca zobowiązuje się do odbioru zwłok jak w pkt. 1 i przechowywania ich przez okres 10 godzin w warunkach odpowiadającym wymogom sanitarno-epidemiologicznym, 6) po przeprowadzeniu sekcji zwłoki należy odebrać, doprowadzić do należytego wyglądu, przechowywać w odpowiednim pomieszczeniu zgodnie z wymogami sanitarnymi a następnie wydać rodzinie lub osobie uprawnionej, 7) odbiór zwłok odbywać się będzie całodobowo, 8) osoby odbierające i przewożące zwłoki muszą być odpowiednio ubrane i wyposażone w środki ochrony indywidualnej przewidziane do stosowania przy wykonywaniu takich czynności, 9) ubrania i środki ochrony indywidualnej dla własnych pracowników zabezpiecza wykonawca, 10) wykonawca będzie wywoził zwłoki bezpośrednio z wyznaczonych miejsc własnym wózkiem przeznaczonym do przewozu zwłok w czarnych workach na zwłoki, 11) wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Instrukcji postępowania w razie śmierci pacjenta obowiązującej w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w zakresie w jakim będzie go dotyczyła, 12) Wykonawca zobowiązuje się do: a. używania materiałów, środków i preparatów do wykonania usługi, jak również wnoszonych na teren Zamawiającego, które posiadają karty charakterystyki, a w przypadku preparatów dezynfekujących badania danego preparatu zgodnie z deklarowanym spektrum działania, b. przeprowadzenia procesów dezynfekcji po każdorazowym przewozie zwłok oraz udokumentowaniu tego procesu w odpowiednim rejestrze, księdze. Rejestr, księga dezynfekcji do wyglądu zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983700007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.glogow.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach