Przetargi.pl
USŁUGA W ZAKRESIE PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY URZĄDZEŃ SZKOLNO - TRENINGOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE STRZELNICY CZOŁGOWEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2098 W BEMOWIE PISKIM

Jednostka Wojskowa Nr 4352 ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 46 02 , fax. 87 429 46 41
 • Data zamieszczenia: 2013-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4352
  ul. Nowowiejska 20 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 46 02, fax. 87 429 46 41
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.24wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA W ZAKRESIE PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY URZĄDZEŃ SZKOLNO - TRENINGOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE STRZELNICY CZOŁGOWEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2098 W BEMOWIE PISKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: usługa w zakresie przeglądu, obsługi i naprawy urządzeń szkolno - treningowych stanowiących wyposażenie strzelnicy czołgowej Jednostki Wojskowej Nr 2098 w Bemowie Piskim. 3.Zasadniczy zakres czynności w ramach przeglądu gwarancyjnego urządzeń szkolno - treningowych stanowiących wyposażenie Strzelnicy Czołgowej i Wozów Bojowych Wierzbiny. 1)Sprawdzenie stanowiska operatora systemu. 2)Sprawdzenie stanowiska kierownika systemu. 3)Sprawdzenie elementów komutacji na SD. 4)Sprawdzenie elementów stacji bazowych. 5)Sprawdzenie elementów systemu ochrony. 6)Przegląd gwarancyjny urządzeń i wyposażenia wnęk terenowych Z i schronów S z blokiem komutacyjnym. 7)Konserwacja, przegląd i naprawa elementów urządzeń i wyposażenia wnęk terenowych Z i schronów S bez bloków komutacyjnych. 8)Przegląd gwarancyjny elementów sygnalizacji ostrzegawczej nagłaśniającej. 9)Przegląd gwarancyjny urządzeń celów ruchomych PRM-5. 10)Przegląd gwarancyjny instalacji antenowej stacji obiektowych WSB - 04. 11)Przegląd gwarancyjny zasilaczy sieciowych podnośników figur bojowych. 12)Kontrola działania całego systemu sterowania z informacją zwrotną typu WSB-04 na zgodność z aktualnym programem strzelań. 13)Pomiary instalacji zasilającej. 14)Kompleksowe sprawdzenie działania urządzeń, sprzętu szkolno -treningowego i pulpitu sterowniczo sygnalizacyjnego WSB-04. 15)Aktualizacja dokumentacji technicznej. 16)Warunkiem zakończenia prac jest udzielenie gwarancji na poprawną pracę wszystkich elementów obiektu na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia prac i podpisania protokołu, lub do najbliższego przeglądu, jeżeli rozpocznie się przed upływem roku. 4.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Wyszczególnienie prac wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 506600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.24wog.wp.mil.pl, http://www.bip.mon.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach