Przetargi.pl
Usługa utrzymania czystości w budynkach będących w zasobie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Bydgoszczy oraz terenów do nich przyległych.

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3782300 , fax. 0-52 378 28 91
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  ul. Gdańska 163a 163a
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3782300, fax. 0-52 378 28 91
  REGON: 01126394600188
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości w budynkach będących w zasobie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Bydgoszczy oraz terenów do nich przyległych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa utrzymania czystości w budynkach będących w zasobie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Bydgoszczy oraz terenów do nich przyległych. Lp Adres budynku Powierzchnia cz. wspólnej w m2 1 Trybowskiego 2 331,13 2 Trybowskiego 4 322,00 3 Trybowskiego 6 333,07 4 Trybowskiego 8 326,89 5 Trybowskiego 10 353,12 6 Trybowskiego 12 352,45 7 Połukarda 1 343,59 8 Połukarda 3 347,91 RAZEM 2710,16 Powierzchnia terenów zewnętrznych: 18 128,10m2 , w tym - tereny zielone: 8 846,60m2 - tereny utwardzone:9 281,50m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach