Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. A. Piechowskiego 36
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 6860131 , fax. (058) 6860119, 6860121
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
  ul. A. Piechowskiego 36 36
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. (058) 6860131, fax. (058) 6860119, 6860121
  REGON: 19110303900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-koscierzyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością leczniczą 4. Ubezpieczenie mienia od mienia od wszystkich ryzyk 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 6. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych 7. Ubezpieczenia komunikacyjne, tj.: a) ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) b) ubezpieczenie Auto Casco c) ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadów kierowcy i pasażerów (NNW) d) ubezpieczenie Assistance (ASS) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia przez Wykonawców ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dodatkowe warunki ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-koscierzyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach