Przetargi.pl
Usługa telefonii komórkowej, usługa przesyłania krótkich komunikatów tekstowych i dostawa telefonów komórkowych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu

Jednostka Wojskowa Nr 4101 ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3520450 , fax. 34 3520380
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4101
  ul. Sobieskiego 35 35
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 34 3520450, fax. 34 3520380
  REGON: 15056051800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.psk.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona, Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa telefonii komórkowej, usługa przesyłania krótkich komunikatów tekstowych i dostawa telefonów komórkowych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa telefonii komórkowej, usługa przesyłania krótkich komunikatów tekstowych i dostawa telefonów komórkowych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie jest prowadzone bez obowiązku wniesienia wadium art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.psk.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach