Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń należących do KPP w Żywcu, KPP w Raciborzu, KPP w Tarnowskich Górach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń należących do KPP w Żywcu, KPP w Raciborzu, KPP w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest.Usługa sprzątania pomieszczeń należących do KPP w Żywcu, KPP w Raciborzu, KPP w Tarnowskich Górach tj.: świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń określonych w załączniku nr 3 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90919200-4- Usługi sprzątania biur 3. Zamówienie zostało podzielone na 3 nw. (części) zadania: Zadanie 1- Sprzątanie pomieszczeń należących do Komendy Powiatowej Policji w Żywcu przy ul. Piłsudskiego 52 Zadanie 2- Sprzątanie pomieszczeń należących do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu rzy ul. Bosackiej 42 Zadanie 3- Sprzątanie pomieszczeń należących do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 4. Szczegółowy opis realizacji zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 5.Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy przynajmniej jednej osoby koordynującej pracę osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad osobami sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. 6. Zamawiający wymaga aby osoby wskazane do realizacji zamówienia, spełniały wmagania opisane w Rozdziale XI pkt 3 oraz zaoferowane w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ 7. Do wykonywania prac na wysokości powyżej 1 m Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi sprzątania przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych powierzchni. 9. Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług sprzątania do zapewnienia należytego ładu i porządku, zabezpieczenia miejsc wykonywania usług. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego spowodowane działaniem Wykonawcy podczas wykonywania czynności sprzątania. 10. Wykonawca winien obejrzeć teren do sprzątania przed złożeniem oferty. Obejrzenie terenu objętego niniejszym zamówieniem jest możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie z Zamawiającym. 11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Polisa ubezpieczeniowa obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację zamówienia. 12. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości osób sprzątających, żeby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich czynności wymaganych opisem przedmiotu zamówienia, wyposażonych w odzież ochronną – estetyczną. 14. Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę, wykonujące czynności sprzątania nieruchomości Zamawiającego obowiązuje zakaz: a) wprowadzania osób trzecich do budynków i posesji Zamawiającego, b) korzystania ze sprzętu biurowego Zamawiającego, c) przeglądania kopiowania lub wynoszenia wszelkiego rodzaju dokumentów Zamawiającego, d) korzystania z telefonów Zamawiającego, e) picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na terenie budynków i posesji Zamawiającego, f) stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania (budynków, posesji) w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 15. Zamawiający ustala wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym za wykonany przedmiot zamówienia, w każdej z części, objęty niniejszym postępowaniem. 16. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców w zakresie kluczowej części zamówienia tj. czynności sprzątania. 17. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu czynności sprzątania były zatrudnione przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). 17.1. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, złożone na odrębnym dokumencie. 17.2. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 17.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 17.1. i 17.2. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 17.5. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 17 Kontrola dopuszcza wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia do wglądu dokumentów w postaci kopii zawartych umów o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 17.6. Kopie umów i zgłoszeń do ubezpieczeń powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników itp.). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wykonawca w formularzu ofertowym musi podać wszystkie wymagane dane. W szczególności w formularzu ofertowym musi podać cenę dla każdej pozycji oferowanego zadania. UWAGA!: Brak złożenia formularza ofertowego, niewypełnienie wszystkich jego pozycji dla oferowanego zadania, niewłaściwe skreślenie w zakresie częstotliwości mycia okien i doświadczenia lub złożenie nie podpisanego formularza ofertowego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp – jako niezgodną z SIWZ 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert, złożone na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 i nr 5 do SIWZ UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanych wyżej oświadczeniach b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie Wykonawcy o oferowanej częstotliwości mycia okien (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Oświadczenie Wykonawcy o ilości osób przewidzianych do realizacji zadania,ze wskazaniem doświadczenia w latach. (załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Oświadczenie Wykonawcy, zapewnieni przynajmniej jedną osobę koordynującą pracę osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad osobami sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. (załącznik nr 1 do SIWZ). 6. Oświadczenie, że do wykonywania prac na wysokości powyżej 1 m Wykonawca skieruje osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. (załącznik nr 1 do SIWZ). 7. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona usługi sprzątania przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych powierzchni. (załącznik nr 1 do SIWZ). 8. Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. (załącznik nr 1 do SIWZ). 9. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp dołączy zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w formie oryginału - złożone na odrębnym dokumencie. (załącznik nr 1 do SIWZ). 10. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem X SIWZ - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). (załącznik nr 1 do SIWZ). 11. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 12. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 13. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II SIWZ i zgodnie z Rozdziałem I SIWZ - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 14. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ i wzorem umowy, - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 15. Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 16. Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany ofertą na czas wskazany w Rozdziale VII SIWZ - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 17. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji- złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 18. Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę, na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 19. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 20. Oświadczenie Wykonawcy, że pracownikami skierowanymi do realizacji zadania będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym (załącznik nr 1 do SIWZ). 21. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczenie Wykonawcy, że osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu usługi sprzątania (załącznik nr 6 do SIWZ) będą zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową co najmniej na okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach