Przetargi.pl
usługa sprzątania oraz prac konserwacyjnych w obiekcie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej oraz sprzątania w obiekcie Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 65057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 32 87 656 , fax. 683 287 657
 • Data zamieszczenia: 2017-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Podgórna
  65057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 32 87 656, fax. 683 287 657
  REGON: 1544738200093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa sprzątania oraz prac konserwacyjnych w obiekcie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej oraz sprzątania w obiekcie Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I Wykonywanie usługi sprzątania w obiekcie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 9B i na terenie do niego przyległym oraz wykonywanie prac konserwacyjnych. Zadania II Wykonywanie usługi sprzątania w obiekcie Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Pionierów 8 i na terenie do niego przyległym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.Wadium (dotyczy tylko Zadania I i Zadania IV): a)Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla Zadania I - 8.000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych; dla Zadania II – 1.400,00 zł, słownie: tysiąc czterysta złotych. b)Wadium winno być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 1 grudnia 2017 roku do godz. 10:30 na zasadach określonych w art. 45 ust. 6-8 ustawy Pzp. c)W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać na poniższe konto (za termin wniesienia wadium zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego): BGK/O Zielona Góra: 56 1130 1222 0030 2000 2320 0004 W tytule płatności należy wskazać, iż wpłata dotyczy: „wadium WAG-III.261.6.2017 ”. Wykonawca winien dodatkowo do oferty dołączyć dokument potwierdzający wpłatę wymaganej kwoty wadium, jeśli wniesienie wadium zostało dokonane w formie pieniądza. Przedmiotowy dokument nie stanowi części oferty. d)W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż wskazana w pkt. c) Wykonawca winien przedmiotowy dokument dostarczyć w oryginale. e)Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści dokumentu musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego złożone w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z reguła spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów dotyczących: a)zakresu dostępnych dla Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. Ponadto do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy i spełnieniu warunku w zakresie w jakim udostępnia zasoby

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach