Przetargi.pl
Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej na okres 12 miesięcy.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Powstańców Warszawy 12 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej na okres 12 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa wg bieżących potrzeb biletów lotniczych związanych z realizacją krajowych i międzynarodowych podróży służbowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej. W celu zobrazowania wielkości zamówienia informujemy, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy Zamawiający zakupił ok. 50 krajowych biletów lotniczych do Warszawy i Gdańska i 380 międzynarodowych i biletów lotniczych do krajów: Kierunek: Europa: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Dania, Wlk. Brytania, Islandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Rosja, Ukraina, Czechy, Turcja, Włochy, Grecja, Chorwacja, Czarnogóra, Słowenia, Austria, Hiszpania, Portugalia, Luksemburg, Szwajcaria, Rumunia Azja: Chiny. Taiwan, Kazachstan, Indonezja Ameryka Płn.: USA, Kanada Afryka: Tunezja, RPA Bliski Wschód: Katar, Jordania, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy w załaczniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635120001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15 000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Procentowa wysokość upustu od ceny biletu przewoźnika przy zakupie biletów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach