Przetargi.pl
Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL” w ramach RPO WL V

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Bohaterów Monte Cassino
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 850 000, , fax. 846 861 671
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
  Bohaterów Monte Cassino 38
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 846 850 000, , fax. 846 861 671
  REGON: 95003169200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL” w ramach RPO WL V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji grupowego szkolenia dla 10 osób bezrobotnych w zakresie: „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL”. Szkolenie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA V” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kod CPV: 80530000 – 8 Usługi szkolenia zawodowego. Szkolenie powinno obejmować 150 godzin zajęć ( tj. każdy uczestnik powinien odbyć 150 godzin zajęć, w tym: 1. 30 godzin zajęć z modułu I Pracownik biurowy, 2. 120 godzin zajęć z modułu II Kurs komputerowy ECDL BASE zgodnie ze ścieżką certyfikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla certyfikacji ECDL BASE umożliwiających przystąpienie do egzaminu zewnętrznego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników poprzez nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu pracownik biurowy oraz egzaminu państwowego przed Komisją Polskiego Towarzystwa Informatycznego celem zdobycia Certyfikatu ECDL BASE. Zajęcia powinny obejmować następujące zagadnienia: 1. w ramach modułu I Pracownik biurowy: 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze; 1.2. Redagowanie pism; 1.3. Przepływ informacji w biurze; 1.4. Komunikacja jako warunek skutecznego działania; 1.5. Redagowanie pism; 1.6. Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego; 1.7. Organizacja czasu pracy 1.8. Elementy prawa administracyjnego; 1.9. Elementy prawa pracy; 2. w ramach modułu II Kurs Komputerowy ECDL BASE: 2.1. Podstawy pracy z komputerem; 2.2. Podstawy pracy w sieci; 2.3. Przetwarzanie tekstów; 2.4. Arkusze kalkulacyjne. W/w zagadnienia w ramach poszczególnych modułów powinny zostać uszczegółowione. Ponad zagadnienia wymienione powyżej dopuszczalne jest uzupełnianie i wzbogacanie programu o zagadnienia związane tematycznie ze szkoleniem. Zajęcia powinny odbywać się w jednej grupie 10 osobowej. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00. Zajęcia nie mogą trwać mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych (45 min.) przedzielone 15 minutowymi przerwami. Zajęcia powinny odbywać się maksymalnie przez kolejnych 25 dni roboczych. Miejsce realizacji szkolenia: Biłgoraj. Wykonawca powinien przygotować i załączyć do oferty szczegółowy program szkolenia. Program powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667). Określone w programie tematy zajęć edukacyjnych powinny zostać uszczegółowione przez wykonawcę poprzez określenie ich treści w tabeli „Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych” . Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. Wyposażenie dydaktyczne, pomieszczenia oraz miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć powinny być dostosowane do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia. Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne odbywały się w miejscu dostosowanym do realizacji tego typu zajęć, spełniającym wymogi bhp. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i urządzenia niezbędne do odbycia zajęć praktycznych, aby każdy uczestnik szkolenia mógł odbyć jednocześnie wymaganą ilość godzin zajęć praktycznych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas realizacji szkolenia zestawy komputerowe lub przenośne z wymaganym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla każdego uczestnika: tj. ogółem w ilości 10 szt. Jeżeli zamawiający będzie kierował osobę niepełnosprawną na szkolenie poinformuje o tym wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w stopniu równym jak pozostałych uczestników szkolenia. Każda osoba powinna otrzymać na własność następujące materiały: 1. program szkolenia; 2. harmonogram szkolenia; 3. podręcznik dotyczący zagadnień tematycznych związanych z: 3.1. modułem I Pracownik biurowy: min. 80 stronicowy (nie może być to podręcznik kopiowany); 3.2. modułem II Kurs Komputerowy ECDL BASE: min. 80 stronicowy (nie może być to podręcznik kopiowany); 4. długopis; 5. notatnik (blok w kratkę klejony min. 100 kartek format A4); 6. teczkę z rączką do przechowywania i transportu dokumentów. Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały te muszą być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu rozpoczęcia szkolenia. Wykonawca w ramach kosztu szkolenia powinien zapewnić uczestnikom w czasie trwania szkolenia serwis kawowy w tym: kawę i herbatę z dodatkiem cukru oraz wodę mineralną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonawcy obowiązkowego kosztu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia uczestników, którym nie przysługuje stypendium oraz uczestników, którym przysługuje stypendium w związku z podjęciem w trakcie szkolenia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i kontynuują szkolenie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia niezwłocznie po zaistnieniu w/w sytuacji. Każda osoba powinna mieć możliwość przystąpienia po ukończeniu szkolenia do egzaminu zewnętrznego przed Komisją powołaną przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, a po jego zdaniu otrzymać stosowny certyfikat. Egzamin powinien odbyć się w ostatnim dniu szkolenia. W przypadku niemożności zorganizowania egzaminu w ostatnim dniu szkolenia z przyczyn niezależnych od wykonawcy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia egzaminu niezwłocznie w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Czas trwania egzaminu nie wlicza się do liczby godzin szkolenia. Koszt przeprowadzenia egzaminu pokrywa wykonawca. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym powinny otrzymać: 1.Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667), wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do umowy szkoleniowej; 2. Certyfikat umiejętności komputerowych ECDL BASE. Oprócz dokumentów w/w wymienionych wykonawca może wydać inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia lub uzyskanie kwalifikacji. Materiały, dokumentacja szkoleniowa i miejsca odbywania szkolenia powinny być oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji dostępnymi na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WL na lata 2014 - 2020 z dnia 29 kwietnia 2016r. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz dokona sprawdzenia efektów szkolenia. Na zakończenie szkolenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników ankiety oceniającej szkolenie. Wzór ankiety określa załącznik nr 3 do umowy szkoleniowej. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia wraz z kosztem przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego przed Komisją Polskiego Towarzystwa Informatycznego i wydania obowiązujących dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje oraz koszt jednej osobogodziny szkolenia (jedna osobogodzina szkolenia = cena szkolenia/liczba godzin szkolenia/liczba osób na szkoleniu). Termin realizacji zamówienia (wymagany): sierpień - wrzesień 2019 r. Szczegółowa data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 2) Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować na Załączniku Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 2.1. Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane należycie są: 2.1.1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane; 2.1.2. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.1. (w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać obiektywne przyczyny uniemożliwiające uzyskanie przedmiotowych dokumentów). 2.2. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych usług, o którym mowa w pkt 2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa pkt 2.1. Wykonawca powinien jednak wskazać na tą okoliczność jako uzasadniającą nieprzedłożenie dowodu należytego wykonania zamówienia. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy przygotować na Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 5) W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach wskazanych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w punkcie III.1.1) niniejszego Ogłoszenia składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a w przypadku spółki cywilnej spółka lub każdy ze wspólników samodzielnie. b) dokumenty potwierdzające spełnianie każdego z warunków, o których mowa w punktach III.1.3).1. i III.1.3)2. niniejszego Ogłoszenia składa co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, określonych w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp do oferty należy załączyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. W przedmiotowym oświadczeniu wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej powinien złożyć oddzielnie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dodatkowe informacje oraz wzory w/w załączników zawarte są w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne dostępnym na stronie internetowej zamawiającego http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach