Przetargi.pl
usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz podległych mu Oddziałów Terenowych w Wągrowcu, Lesznie i Pile.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 60-354 Poznań, Marcelińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 88 63 300, , fax. 61 867 25 21
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  Marcelińska 44
  60-354 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 88 63 300, , fax. 61 867 25 21
  REGON: 00029383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz podległych mu Oddziałów Terenowych w Wągrowcu, Lesznie i Pile.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz podległych mu Oddziałów Terenowych w Wągrowcu, Lesznie i Pile. Pakiet Nr 1: Odbiór, transport i unieszkodliwianie – spalanie zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Pakiet Nr 2: Odbiór, transport i unieszkodliwianie – spalanie zakaźnych odpadów medycznych z Oddziału Terenowego w Wągrowcu Pakiet Nr 3: Odbiór, transport i unieszkodliwianie – spalanie zakaźnych odpadów medycznych z Oddziału Terenowego w Lesznie Pakiet Nr 4: Odbiór, transport i unieszkodliwianie – spalanie zakaźnych odpadów medycznych z Oddziału Terenowego w Pile W ramach powyższego zamówienia Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe oraz z tytułu prawa opcji. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualna decyzja na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019, poz. 701 wraz z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Z uwagi na przepisy ustawy o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 wraz z późn. zm.), art. 20 wraz z ofertą należy złożyć Formularz Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dot. lokalizacji i wolnych mocy przerobowych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach