Przetargi.pl
Usługa ochrony osób i mienia, usługa ochrony i transportu wartości pieniężnych oraz osoby transportującej dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie

Urząd Skarbowy w Bełchatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 18
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 632 49 86 , fax. 44 632 30 63
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Bełchatowie
  ul. Piłsudskiego 18 18
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 44 632 49 86, fax. 44 632 30 63
  REGON: 59002358000800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usbelchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony osób i mienia, usługa ochrony i transportu wartości pieniężnych oraz osoby transportującej dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa ochrony osób i mienia, usługa ochrony i transportu wartości pieniężnych oraz osoby transportującej dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia zostały zawarte w części 3.2. SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usbelchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach