Przetargi.pl
usługa moderowania szkoleń e-learningowych w terminach od 01.04.2019-30.09.2019 r. dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-530 Katowice, ul. Drozdów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 209 53 12 , fax. (032) 209 53 13
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach
  ul. Drozdów 21
  40-530 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 209 53 12, fax. (032) 209 53 13
  REGON: 27288192300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.metis.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa moderowania szkoleń e-learningowych w terminach od 01.04.2019-30.09.2019 r. dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca/moderator będzie moderować szkolenia online, których celem będzie przygotowanie 150 pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty do wspomagania szkół/placówek oświatowych i przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Zadania moderatora - bieżący kontakt z uczestnikami, aktywność na forum dyskusyjnym, udzielanie informacji zwrotnych uczestnikom po wykonaniu zadań będących zaliczeniem modułów, prowadzenie dziennika zajęć i inne czynności bezpośrednio związane z realizacją zajęć e-learningowych w terminach od 1.04.2019-30.09.2019r. Przedmiot zamówienia składa się z 10 zadań/części: 1. Zadanie 1: Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin 2. Zadanie 2 Prowadzenie zajęć w ramach wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin 3. Zadanie 3 Prowadzenie zajęć w ramach wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania – III etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin 4. Zadanie 4 Prowadzenie zajęć w ramach wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie zaawansowanym– 20 godzin 5. Zadanie 5 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji porozumiewanie się w językach obcych – III etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym - 20 godzin 6. Zadanie 6 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie – I etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin 7. Zadanie 7 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie zaawansowanym 20 godzin 8. Zadanie 8 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie zaawansowanym 20 godzin 9. Zadanie 9 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności kreatywności i pracy zespołowej) uczniów– III etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym 20 godzin 10. Zadanie 10 Prowadzenie zajęć w ramach wspomagania przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci uczestnicy niezaawansowani 20 godzin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach