Przetargi.pl
Usługa modernizacji dwóch istniejących dźwigów osobowych w budynku Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, ul. Lubicz 25A

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4210033 w. 4642 , fax. 12 4210050
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Lubicz 25 A
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4210033 w. 4642, fax. 12 4210050
  REGON: 23136000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa modernizacji dwóch istniejących dźwigów osobowych w budynku Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, ul. Lubicz 25A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch istniejących dźwigów osobowych w budynku Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, ul. Lubicz 25A oraz świadczenie usługi comiesięcznej konserwacji tych dźwigów co najmniej przez okres świadczenia gwarancji. Zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający zwołuje zebranie z Wykonawcami, w trakcie którego Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej.Termin zebrania wyznacza się na dzień: 07 lipca 2020 r., godzina 10.00, budynek INiG-PIB (portiernia), ul. Lubicz 25A, Kraków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających ten warunek uznani zostaną wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają uprawnienia UDT do modernizacji dźwigów osobowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach