Przetargi.pl
usługa kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza przetarg

 • Adres: 31-116 Kraków, Studencka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 91 26, , fax. 12 422 90 79
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Studencka 1
  31-116 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 91 26, , fax. 12 422 90 79
  REGON: -
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pck.malopolska.pl/bip-biuro-informacji-publicznej/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego prania, naprawy (reperacji) bielizny ogólnoszpitalnej wraz z transportem dla Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków (zwanego dalej ZOL). Szacunkowa liczba kilogramów prania wynosi 1700 kg /miesięcznie. 2. Zamawiający udostępni pomieszczenia do składowania brudnej i czystej bielizny, w celu organizacji transportu na terenie ZOL. 3. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność prawną i materialną za jakość wykonywanych usług pralniczych oraz za zgodność procesu pralniczego z wymogami sanitarnymi , 4. Wykonawca pobierać będzie od Zamawiającego rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy, a także dostarczać będzie czystą bieliznę codziennie w dniach od poniedziałku do soboty. Przekazywanie brudnej bielizny tj. liczenie asortymentu odbywać się będzie w godzinach od 8:00 – 9:00, natomiast ważenie i przekazywanie czystej bielizny odbywać się będzie w godzinach od 11:00 – 12:00. 5. Poszczególne usługi będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie z wyłączeniem niedziel i świąt w następujących terminach: 1) pranie pościeli, bielizny szpitalnej do 24 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego, 2) pranie odzieży roboczej – do 48 godzin i max do 72 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego, 3) naprawa (reperacja) pościeli, bielizny i odzieży roboczej – do 48 godzin i max do 72 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego 4) czyszczenie chemiczne poduszek , koców, odzieży roboczej i wyrobów włókienniczych – do 48 godzin do max do 72 godzin od chwili ich odbioru od Zamawiającego, 5) czyszczenie i pranie pokrowców, materacy i kołder – do 120 godzin i max do 144 godzin od chwili ich pobrania od Zamawiającego, 6) dezynfekcja termiczna w komorze do 48 godzin i max do 72 godzin. 6. Rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy (reperacji) pobierane będą od Zamawiającego w odpowiednich workach foliowych dostarczanych przez Wykonawcę na jego koszt tj. : 1) zewnętrznych białych- rzeczy zanieczyszczone, 2) zewnętrznych czerwonych – rzeczy zakażone, 3) workach ochronnych – materace, poduszki, koce, pokrowce. Worki muszą być wiązane o wymiarach 160 x 80 cm. 4). Wykonawca dostarczać będzie czystą bieliznę w workach foliowych niebieskich i opakowaniach ochronnych ( np. worki płócienne) oznakowanych nazwą oddziału. 3) naprawa (reperacja) pościeli, bielizny i odzieży roboczej – do 48 godzin i max do 72 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego 4) czyszczenie chemiczne poduszek , koców, odzieży roboczej i wyrobów włókienniczych – do 48 godzin do max do 72 godzin od chwili ich odbioru od Zamawiającego, 5) czyszczenie i pranie pokrowców, materacy i kołder – do 120 godzin i max do 144 godzin od chwili ich pobrania od Zamawiającego, 6) dezynfekcja termiczna w komorze do 48 godzin i max do 72 godzin. 6. Rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy (reperacji) pobierane będą od Zamawiającego w odpowiednich workach foliowych dostarczanych przez Wykonawcę na jego koszt tj. : 1) zewnętrznych białych- rzeczy zanieczyszczone, 2) zewnętrznych czerwonych – rzeczy zakażone, 3) workach ochronnych – materace, poduszki, koce, pokrowce. Worki muszą być wiązane o wymiarach 160 x 80 cm. 4). Wykonawca dostarczać będzie czystą bieliznę w workach foliowych niebieskich i opakowaniach ochronnych ( np. worki płócienne) oznakowanych nazwą oddziału. 7. Szczegółowe warunki świadczenia kompleksowej usługi prania wraz z transportem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego określa załącznik nr 1 A do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ b) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. c) zobowiązanie, o którym mowa w załączniku nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach