Przetargi.pl
Usługa druku wraz z dostawą zeszytu wydawniczego „Katalog Kół Artystyczno – Naukowych” dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-836 Gdańsk, ul. Targ Węglowy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3012801, 3201278 , fax. 583 201 278
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych
  ul. Targ Węglowy 6
  80-836 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3012801, 3201278, fax. 583 201 278
  REGON: 27582000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku wraz z dostawą zeszytu wydawniczego „Katalog Kół Artystyczno – Naukowych” dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa druku wraz z dostawą zeszytu wydawniczego „Katalog Kół Artystyczno – Naukowych” dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj.: 1) druk i oprawa materiałów drukowanych (obejmuje również obsługę urządzeń), 2) składanie, pakowanie materiałów drukowanych, 3) koordynowanie czynności związanych z realizacją zamówienia, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności: 1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Sankcją z tytułu niespełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności podczas realizacji zadań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, będzie naliczenie Wykonawcy kary umownej, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na umowę o pracę lub za każdy przypadek nieutrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach