Przetargi.pl
Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyższego dla Politechniki Koszalińskiej

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75453 Koszalin, ul. Śniadeckich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2018-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2
  75453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyższego dla Politechniki Koszalińskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyższego dla Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9 Wzory dokumentów stanowią załączniki do SIWZ. Wykonanie druków w twardych oprawach ma umożliwiać ich drukowanie (wypełnianie) w specjalistycznych drukarkach komputerowych np. klasy Olivetti PR. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć druki własnym transportem we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Koszt dostawy druków ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. a) obsługa maszyny drukującej; b) obsługa maszyny introligatorskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów, które powinny zostać złożone przez Wykonawcę w ofercie. 1) Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ 3) Oświadczenia z art.25a ust.1 ustawy Pzp -Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Próbki druków szkolnictwa wyższego dla potrzeb oceny ofert– zgodnie z opisem w rozdz. XVI SIWZ tj. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: - Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w twardej oprawie), szt. 1 (poz. 1 lub 4 z Formularza cenowego), - Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia – odpis (bez oprawy), szt. 1 (poz. 2 lub 5 z Formularza cenowego), - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (bez oprawy), szt. 1 (poz. 11 z Formularza cenowego), - Okładka suplementu, szt. 1 (poz. 13. z Formularza cenowego). Dodatkowo należy dostarczyć: - próbnik kolorów z drukarni dla logo uczelni (tzw. proof) - próbnik papieru białego offsetowego o gramaturze 150 g/m2 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) 7) W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 , Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach