Przetargi.pl
usługa dostępu do sieci Internet oraz łączności elektronicznej - przyłączenie i dzierżawa 20 łącz w 18 lokalizacjach Zamawiającego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2511451, 2517817 , fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  ul. Jagiellońska 17 17
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2511451, 2517817, fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
  REGON: 00345138700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa dostępu do sieci Internet oraz łączności elektronicznej - przyłączenie i dzierżawa 20 łącz w 18 lokalizacjach Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem jest usługa dostępu do sieci Internet oraz łączności elektronicznej - przyłączenie i dzierżawa 20 łącz w 18 lokalizacjach - określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). 2. Określone w SIWZ parametry techniczne, stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 3. Wymagane jest aby Wykonawca na własny koszt dostarczył (podłączył) przedmiot zamówienia do odpowiednich lokalizacji wyszczególnionych w SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej lub większej ilości przedmiotu zamówienia w SIWZ, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Prędkości łącz muszą być zgodne z prędkościami przyjętymi w niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt 17.2.1. SIWZ. 5. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Materiały użyte do podłączeń łącz muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 6. W przypadku uszkodzenia zewnętrznych urządzeń przypiętych po stronie przyłącza nie spowodowanych winą Zamawiającego koszty naprawy pokryje Wykonawca. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w treści SIWZ. Kod CPV: 72400000-4, 72411000-4, 32424000-1, 32428000-9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena za zwiększenie prędkości łącza (wielokrotność prędkości 10/10 Mbit/s)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach